Punt de Producció

From Astro Wars

Jump to: navigation, search

Els Punts de Producció (PP) són necessaris per tal de construir una Flota Estel·lar i millorar els Edificis dels vostres Planetes. Cada planeta rep 1PP/hora per cada nivell de Fàbrica de Robots que tingui. Tots els planetes guanyen 1PP/hora per cada nivell de Població. Els Punts de Producció guanyats es calculen en una base Decimal.

Quan tots els vostres planetes aconsegueixen arribar a un total de 151 PP o més, tindreu l'opció de "Gastar tots els Punts (Spend All Points)". Podeu utilitzar aquesta opció per vendre tots els vostres PP a canvi de Astro Dòlars (fins i tot per als planetes Assetjats, tot i que només obtindreu un 70% dels PP; el 30% restant es perd). També podreu triar gastar-los tots en naus de guerra o en Bases Estel·lars.

Si feu servir l'opció "Gastar-ho tot (Spend All)" gastareu els Punts de Producció a cada planeta d'acord amb l'opció seleccionada, segons els total de Punts de Producció que hi hagi. Així doncs, aquesta no és la manera de moure els Punts de Producció entre planetes (per fer-ho heu d'utilitzar les Naus Colonitzadores), sinó que és una manera de comprar el mateix objecte per a cadascun dels vostres planetes en una sola transacció.

Exemple: si teniu 60 PP al Planeta 1, 25 al Planeta 2 i 65 al Planeta 3, tindreu prou punts acumulats per aconseguir exactament 5 Destructors (assumint un cost de 30 PP cadascun). Si en canvi tinguéssiu 2 Destructors al Planeta 1, el 83% d'un Destructor al Planeta 2, i 2 Destructors més un66% d'un altre al Planeta 3, donant-vos un total de 4 Destructors complets, i alguns punts d'altres a dos d'aquests planetes.

Per vendre tots els vostres Punts de Producció per Astro Dòlars heu de triar l'opció "Comerç Interestel·lar (Interstellar Trade)" a la pantalla Gastar-ho tot (Spend All). L'efecte de vendre els Punts de Producció és immediat, no us haureu d'esperar fins a la propera Actualització Diària per guanyar i fer servir els diners.

Notes

  • La producció també pot incrementar-se a través de les bonificacions de la Raça, la utilització d'Artefactes i les bonificacions dels Acords Comercials.
  • Quan feu servir "Gastar-ho tot (Spend All)" per gastar els vostres Punts de Producció en naus o Bases Estel·lars, aquests no seran gastats als planetes que estiguin assetjats.

Més informació


on:

   PV = Preu de venda d'una unitat del producte.
   Q = Nombre d'unitats del producte (punt mort).
   CF = Costos fixos, que són els que es mantenen inalterables durant l'exercici econòmic independentment del volum de producció i del volum de vendes. Exemples: lloguer de les instal·lacions, salaris del personal fix, amortització de deutes, etc.
   CVU = Costos variables per unitat, els quals augmenten a mesura que augmenta la producció de l'empresa i el volum de les vendes. Exemples: consum de llum, gas o telèfon, matèries primeres.ihsan-magazine.blogspot.com

A fi de trobar el punt mort, és a dir, la quantitat (Q) d'articles venuts que compleixen la igualtat anterior, només cal aillar-hi Q:

   PV * Q - CVU * Q = CF
   Q * (PV - CVU) = CF

Així, seofullattack.blogspot.com el llindar de rendibilitat (Q) s'obté dividint els costos fixos de l'empresa entre la diferència entre el preu de venda unitari i els costos variables unitaris.

Per tant, l'expressió huruftimbulkidd.blogspot.com matemàtica que defineix el punt mort és:

Personal tools
In other languages